Меню сайту

Вакансії

Станом на 15.09.2022 року у ОЗЗСО "Пнівненський ліцей" Камінь-Каширської міської ради Волинської області є такі вакантні посади:

  • вчитель-логопед

 

________________________________________

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
НА ЗАМIЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОСАД 
В ОЗЗСО "ПНІВНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ"

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, а саме: заступників директора, вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів ГПД, помічників учителя, керівників гуртків.

1.2. Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону України «Про освiту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Закону України «Про загальну середню освiту», Кодексу законів про працю України (КЗпП України), Статуту навчального закладу.

1.3. Конкурс - спецiальна форма добору педагогічних кадрів у закладах загальної середньої освіти для забезпечення закладу висококваліфікованими працiвниками, якi можуть дати учням глибокi ґрунтовні знання з предметів, на високому науковому та методичному рiвнi організувати педагогічну i науково-дослiдну роботу відповідно до вимог сучасної освiти.

1.4. Конкурс на заміщення посад, зазначених у п. 1.1. проводиться в таких випадках:
- за наявностi вакантної посади (посада вважається вакантною після звільнення працівника на пiдставах, передбачених КЗпП України);
- при введеннi нової посади до штатного розпису навчального закладу;
- до закiнчення строку трудового договору, якщо педагогічний працівник виконує обов'язки на умовах строкового трудового договору (контракту), термін якого закінчується.

1.5. У конкурсі на посади педагогічних працівників мають право брати участь особи фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників та умовам оголошеного конкурсу.

1.6. Конкурс не оголошується на посади:

- зайняті вагітними жiнками і жiнками, якi знаходяться у вiдпустцi з вагiтностi та пологів;
- зайнятi жiнками, якi знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або за дитиною, що потребує домашнього догляду;
- тимчасово вiльнi у передбачених законодавством випадках (довгострокове стажування, мобiлiзацiя, тимчасова непрацездатнiсть, курсова підготовка, відпустка тощо).

1.7. Рiшення про проведення конкурсу приймає директор, про що видається наказ. У наказі зазначають:
- дату початку проведення конкурсу та склад конкурсної комiсії;
- строки підготовки документiв для участi у конкурсi, подання пропозицiй конкурсної кoміcії щодо призначення на вакантні посади;
- завдання заступнику директора, головам шкільних методичних об’єднань, практичному психологу щодо підготовки матеріалів для проведення конкурсу та його організації.

1.8. Конкурс проводиться поетапно:
- висвітлення оголошення на веб-сайті закладу та подання інформації про наявність вакансій в міський центр зайнятості;
- попередній розгляд конкурсною комісією поданих документів на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до посади та прийняття рішення про допуск/не допуск їх до участі у конкурсі;
- оцінка професійного рівня та відбір кандидатів.

1.9. Перевірку поданих претендентами документів на відповідність їх вимогам законодавства та оголошеного конкурсу здійснює конкурсна комісія навчального закладу.

2.ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ ТА ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

2.1. Конкурс оголошується директором закладу загальної середньої освіти після засідання тарифікаційної комісії в кінці навчального року про необхідність його проведення із зазначенням конкретних посад .

2.2. Оголошення про проведення конкурсу, терміни i умови його проведення розміщується на веб-сайті навчального закладу не менш як за 30 днів до проведення конкурсу.

2.3. Оголошення має містити (додаток 1):
- повну назву навчального закладу із зазначенням його місце знаходження;
- назви посад, на які оголошується конкурс;
- основні вимоги до претендентів;
- інформацію про термін подання претендентами документів та контактну інформацію.

2.4. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ директора та розміщується на веб-сайті школи.

2.5. Протягом 25 днів з дня опублікування оголошення про конкурс відповідальна особа навчального закладу, яку призначає директор, приймає від претендентів на заміщення педагогічних посад заяви з необхідними документами.

2.6. Претендент на відповідну педагогічну посаду подає такі документи:
- заяву про участь у конкурсі за відповідною формою (додаток 2, пишеться власноруч);
- особовий листок з обліку кадрів;
- копії документів про вищу освіту, атестаційний лист (при наявності);
- матеріали про підвищення кваліфікації за останніх п'ять років;
- автобіографію;
- копію трудової книжки, військового квитка (для військовозобов’язаних);
- копію паспорта громадянина України;
- згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 3).

2.7. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов'язковим, відповідальна особа відмовляє претенденту в реєстрації заяви на участь у конкурсі. Після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються.

3. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
ТА ВІДБІР ПРЕТЕНДЕНТІВ

3.1. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних педагогічних посад наказом директора закладу загальної середньої освіти створюється конкурсна комісія, до складу якої входять: директор,заступники директора з навчально-виховної роботи, голова первинної профспілкової організації,голова шкільного методичного об’єднання вчителів даного предмета, секретар конкурсної комісії, практичний психолог, представник Департаменту освіти та науки (за згодою). У разі необхідності до складу конкурсних комісій директором можуть бути включені й інші особи зі складу вчителів, батьків та громадськості.

3.2. Засідання конкурсної комісії проводиться в присутності претендента на вакантну посаду. Якщо претендент не з'явився на засiданняконкурсноїкомiсi1 з поважних причин, комісія виносить рішення за його відсутність.

3.3. За результатами засідання на відкритому голосуванні конкурсна комісія виносить рішення про допуск/недопуск претендента до конкурсу на заміщення вакантної посади. Рішення конкурсної комісії фіксується в протоколі засідання, що підписується усіма членами комісії.

3.4. Рішення конкурсної комісії правомірне за умови присутності на її засіданні не менше 2/3 загальної кількості членів комісії. Кожна кандидатура голосується окремо. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Якщо голоси розділилися порівну, приймається те рішення, за яке проголосував голова конкурсної комісії.

3.5. Результати роботи комісії доводяться до відома кандидатів на посаду одразу після голосування.

3.6. Претендент на педагогічну посаду має можливість презентувати себе до закінчення розгляду заяв конкурсною комісією.

3.7. Для визначення рівня професіоналізму особи, що приймає участь у конкурсі, беруться до уваги:
- наявність освітнього кваліфікаційного рівня;
- наявність педагогічного звання;
- наявність та вид підвищення кваліфікації;
- результат анкетування практичним психологом.

4.ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

4.1. Підставою для укладення трудового договору (або контракту) з директором закладу загальної середньої освіти є рішення конкурсної комісії та заява особи, яка подається впродовж п'яти днів з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

4.2. Відповідно до законодавства України трудовий договір (або контракт) укладається в письмовій формі і підписується директором закладу загальної середньої освіти та особою, яка призначається на посаду педагогічного працівника.

5. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

5.1. Припинення трудових відносин з директором закладу загальної середньої освіти може відбуватися за наявності підстав та у порядку, передбаченому законодавством про працю.

5.2. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

Немає коментарів:

Дописати коментар